REGULAMIN

                                                                                                                                                           
1. Zakres obowiązywania W relacji biznesowej pomiędzy geomix Soccer Store a kupującym obowiązuje następujący Regulamin w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia. Sklep internetowy geomix Soccer Store nie uzna warunków innych niż zawarte w Regulaminie, chyba że geomix Soccer Store wyraźnie w formie pisemnej zgodzi się na ich obowiązywanie.

2. Strona umowy, dział obsługi klienta
Umowa sprzedaży zostaje zawarta ze spółką geomix sp. z o.o. Więcej informacji o nas znajdziesz w naszej nocie prawnej . W przypadku pytań lub reklamacji możesz się skontaktować z naszym działem obsługi klienta od pon-pt w godzinach 8:00 - 17:00 pod numerem telefonu 0800 124 000 02.

3. Zawarcie umowy i odstąpienie od umowy
Wraz ze wstawieniem produktów do sklepu internetowego geomix Soccer Store składamy wiążącą ofertę do zawarcia umowy sprzedaży danych produktów. Umowa zostaje zawarta, gdy klikając przycisk "zamawiam" akceptujesz ofertę na towar znajdujący się w koszyku.  Bezpośrednio po wysłaniu zamówienia otrzymasz jeszcze raz potwierdzenie złożenia zamówienia w mailu. W przypadku wystąpienia błędów w pisowni, w druku lub błędów obliczeniowych na stronie internetowej, geomix Soccer Store ma prawo odstąpić od umowy. Wszystkie oferty obowiązują do wyczerpania zapasów. Jeżeli dostawca geomix Soccer Store, mimo że jest do tego zobowiązany umownie, nie dostarczy  geomix Soccer Store zamówionego towaru, wówczas  geomix Soccer Store ma również prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku kupujący zostanie natychmiast poinformowany o tym, że zamówiony produkt nie jest dostępny. Zapłacona cena zostanie natychmiast zwrócona.

4. Dostawa
Jeżeli nie ustalono inaczej, dostawa następuje z magazynu na adres dostawy podany przez kupującego. W momencie, gdy towar zostanie przekazany klientowi przez kuriera lub pocztą, ryzyko przechodzi na kupującego.

5. Koszty dostawy
Dostawy do Austrii i Niemiec są w przypadku zamówień na kwotę minimum 40,- euro bezpłatne. Za wszystkie zamówienia poniżej 40, - euro koszt wysyłki do obu krajów wynosi 4,95 euro. Koszty wysyłki do pozostałych krajów znajdują się tutaj: https://www.geomix.at/shop/info/versand-lieferung


6. Płatność:


7. Zwłoka
Jeżeli kupujący jest w zwłoce z zapłatą, wówczas geomix Soccer Store ma prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 4% rocznie ponad bazową stawkę procentową ogłoszoną przez Austriacki Bank Narodowy Österreichische Nationalbank. Jeżeli geomix Soccer Store jest w stanie udowodnić, że powstała po jej stronie wyższa szkoda wynikająca ze zwłoki, wówczas geomix Soccer Store ma prawo dochodzić za nią odszkodowania.
Klient zobowiązany jest opłacić wszystkie kwoty brutto najpóźniej w przeciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty; decydująca jest data wpłynięcia kwoty na jedno z naszych kont firmowych.  Po bezskutecznym upływie terminu zamówienie zostanie wyłączone z programu bez wysłania kolejnego powiadomienia.

8. Potrącenie, prawo retencji
Prawo do potrącenia przysługuje Panu/Pani tylko wtedy, gdy istnienie Pana/Pani roszczeń wzajemnych zostało prawomocnie stwierdzone albo pisemnie uznane przez geomix Soccer Store. Oprócz tego prawo retencji przysługuje Panu/Pani tylko wtedy, jeżeli Pana/Pani roszczenie wzajemne wynika z tego samego stosunku umownego.

9. Zastrzeżenie prawa własności
Do momentu zapłaty przez kupującego pełnej kwoty należności, dostarczony towar pozostaje własnością geomix Soccer Store.

10. Rękojmia za wady i odpowiedzialność cywilna
W przypadku wady przedmiotu sprzedaży, za którą odpowiedzialność ponosi geomix Soccer Store, geomix Soccer Store wedle uznania może zdecydować się albo na usunięcie wady albo na dokonanie dostawy zastępczej. Jeżeli geomix Soccer Store nie chce albo nie jest w stanie usunąć wady/dokonać dostawy zastępczej albo gdy usunięcie wady albo dokonanie dostawy zastępczej przeciąga się znacznie w czasie i to z powodów, za które geomix Soccer Store ponosi odpowiedzialność albo gdy usunięcie wady albo dokonanie dostawy zastępczej w inny sposób nie dojdzie do skutku, kupujący może wedle własnego uznania wybrać, czy chce odstąpić od umowy czy żądać odpowiedniej obniżki ceny. Jeżeli nie ustalono inaczej, wykluczone jest dochodzenie przez kupującego dalej idących roszczeń, niezależnie od ich podstaw prawnych. W związku z tym geomix Soccer Store nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nie powstały na samym przedmiocie dostawy; w szczególności geomix Soccer Store nie ponosi odpowiedzialności ani za utracony zysk ani za inne szkody majątkowe powstałe po stronie klienta.

11. Uszkodzenia powstałe podczas transportu Jeżeli dostarczone zostaną Państwu towary z widocznymi uszkodzeniami powstałymi podczas transportu, wówczas prosimy reklamować takie błędy możliwie od razu u dostawcy i bezzwłocznie się z nami skontaktować. Brak reklamacji lub nieskontaktowanie się z nami nie ma wpływu na Państwa ustawowe roszczenia i możliwość ich dochodzenia, w szczególności na uprawnienia wynikające z rękojmi.  Pomożecie nam Państwo natomiast w dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

12. Obowiązujące prawo i sąd właściwy do rozstrzygania ewentualnych sporów Obowiązuje prawo austriackie. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów o wszelkie roszczenia wynikające z relacji biznesowej jest sąd właściwy miejscowo dla 8940 Liezen. geomix Soccer Store ma prawo wnieść pozew również w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania kupującego.

13. Pouczenie dot. prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy
W przeciągu 14 dni możesz bez podania przyczyny w formie pisemnej (np. listownie, faksem, drogą mailową albo przez formularz odstąpienia od umowy) albo
- jeżeli dana rzecz przekazana Ci zostanie przed upływem rzeczonego terminu - również przez odesłanie rzeczy, odstąpić od umowy. Termin rozpoczyna swój bieg po otrzymaniu niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie przed otrzymaniem towaru przez odbiorcę (w przypadku ponownych dostaw podobnych towarów nie przed otrzymaniem pierwszej dostawy częściowej) i nie przed spełnieniem naszego obowiązku informowania wynikającego z artykułu 246 § 2 w połączeniu z § 1 ustęp 1 i 2 ustawy wprowadzającej do BGB [skrót: EGBGB] oraz naszych obowiązków wynikających z § 312g ustęp 1 zdanie 1 BGB w połączeniu z artykułem 246 § 3 EGBGB. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informacje dot. odstąpienia albo odesłać rzecz na czas.

Powiadomienie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na następujący adres:

geomix GmbH
geomix Soccer Store
Salzburger Straße 26
8940 Liezen
Adres e-mail: support@geomix.co.uk
Numer faksu: +43(0) 3612 / 22 8 38 - 4

Skutki odstąpienia od umowy
Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, jesteśmy zobowiązani zwrócić Ci wszelkie otrzymane płatności wraz z kosztami dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej niż oferowana u nas, korzystna cenowo dostawa standardowa), zwrot ten musi nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy Twoją informację o odstąpieniu od umowy. Do dokonania zwrotu pieniędzy użyjemy tej samej metody płatności, którą wybrałeś dokonując pierwotnej transakcji, chyba że explicite ustaliliśmy z Tobą coś innego; w każdym razie w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi kosztami za dokonanie takiego zwrotu. Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu pieniędzy do momentu otrzymania towaru albo do momentu udowodnienia przez Ciebie faktu odesłania towaru - w zależności od tego, co będzie miało miejsce wcześniej. Jesteś zobowiązany odesłać lub przekazać firmie geomix GmbH, Salzburger Straße 26, 8940 Liezen towar niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w przeciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowałeś nas odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli nadasz towar przed upływem dwóch tygodni. Klient ponosi bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej towarów. Za ewentualny spadek wartości towarów odpowiadasz tylko wtedy, jeżeli dany spadek wartości został spowodowany w sposób, który nie był konieczny do sprawdzenia jakości, właściwości lub sposobu funkcjonowania towarów.

Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów zawieranych na odległość  

14. Postanowienie dotyczące kosztów w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy
Jeżeli dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem, klient ponosi bezpośrednie koszty odesłania go.


15. Zapisanie treści umowy Zapisujemy treść umowy i przesyłamy Państwu mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin. Regulamin dostępny jest do przeglądania i ściągnięcia również tutaj na stronie.  Możesz przeglądać swoje poprzednie zamówienia logując się u nas na stronie.

16. Obowiązująca wersja językowa umowy
Wersją językową obowiązującą w odniesieniu do postanowień niniejszej umowy jest wersja niemiecka.

17. Polubowne rozwiązywanie sporów
Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy celem rozstrzygania sporów.