Prawo do odstąpienia od umowy

Pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy
W przeciągu 14 dni możesz w formie pisemnej (np. listownie, wysyłając faks, e-mail albo wypełniając formularz odstąpienia od umowy) odstąpić od umowy bez podania przyczyn, jeżeli rzecz została Ci przekazana przed upływem terminu możesz odstąpić od umowy również odsyłając rzecz, o ile ta wciąż jest w stanie nowym i nie widać na niej śladów użytkowania (np. korki, w których grałeś już na boisku mają przebarwienia od trawy, ryski albo inne ślady użytkowania). Termin rozpoczyna swój bieg po otrzymaniu niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie przed otrzymaniem towaru przez odbiorcę (w przypadku ponownych dostaw podobnych towarów nie przed otrzymaniem pierwszej dostawy częściowej) i nie przed spełnieniem naszego obowiązku informowania wynikającego z artykułu 246 § 2 w połączeniu z § 1 ustęp 1 i 2 ustawy wprowadzającej do BGB [skrót: EGBGB] oraz naszych obowiązków wynikających z § 312g ustęp 1 zdanie 1 BGB w połączeniu z artykułem 246 § 3 EGBGB. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informacje dot. odstąpienia albo odesłać rzecz na czas.

Powiadomienie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na następujący adres:

geomix GmbH
geomix Soccer Store
Salzburger Straße 26
8940 Liezen
Adres e-mail: support@geomix.co.uk
Numer faksu: +43(0) 3612 / 22 8 38 - 4

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, jesteśmy zobowiązani zwrócić Ci wszelkie otrzymane od Ciebie płatności wraz z kosztami dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej niż oferowana u nas, korzystna cenowo dostawa standardowa), zwrot ten musi nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy Twoją informację o odstąpieniu od umowy. Do dokonania zwrotu pieniędzy użyjemy tej samej metody płatności, którą wybrałeś dokonując pierwotnej transakcji, chyba że explicite ustaliliśmy z Tobą coś innego; w każdym razie w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi kosztami za dokonanie takiego zwrotu.  Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu pieniędzy do momentu otrzymania towaru albo do momentu udowodnienia przez Ciebie faktu odesłania towaru - w zależności od tego, co będzie miało miejsce wcześniej.

Jesteś zobowiązany odesłać lub przekazać firmie geomix GmbH, Salzburger Straße 26, 8940 Liezen towar niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w przeciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowałeś nas odstąpieniu od umowy.  Termin zostanie zachowany, jeśli nadasz towar przed upływem dwóch tygodni. Klient ponosi bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej towarów. Za ewentualny spadek wartości towarów odpowiadasz tylko wtedy, jeżeli dany spadek wartości został spowodowany w sposób, który nie był konieczny do sprawdzenia jakości, właściwości lub sposobu funkcjonowania towarów.

Koniec pouczenia dotyczącego prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach umów zawieranych na odległość:  
- o dostawę towarów, które zostały wyprodukowane według specyfikacji klienta albo zostały dopasowane wyraźnie do indywidualnych potrzeb (np. towar z indywidualnym nadrukiem) lub takich, które ze względu na ich właściwość nie nadają się do odesłania zwrotnego albo mogą się łatwo zepsuć albo takich, których termin ważności zostałby przekroczony
- o dostawę nagrań audio lub wideo albo oprogramowania, jeżeli dostarczone nośniki danych zostały przez konsumenta odpieczętowane.